Diverse bepalingen inzake pensioenen | News.belgium

Het voorontwerp bevat een aantal bepalingen ter uitvoering van beslissingen bij de begrotingscontrole in maart 2023. Tijdens de ministerraad van 28 april 2023 werden deze als onderdeel van het voorontwerp van programmawet al goedgekeurd. De Raad van State heeft evenwel het spoedeisend karakter van de adviesaanvraag niet aanvaard en bevond de adviesaanvraag onontvankelijk. Dit voorontwerp […]

27 mai 2023
Aller à la source Belgium-Times.BE
Author: De redactie